વિધવા સહાય યોજના|વિધવા સહાય યોજના મા સુધારો|

MITRO GUJRAT T HALNA CHALI RHI SE  SHAY TENU NAME SE VIDHVA SHAY PENSEL YOJNA MA SUDHARO PUTRNI UMER 21/ HOVI JOIA.
         21/ VARSH THI VADHU HASE TO PN AA YOJNA MA LABH MLSE MASIK 12500 /-' RUPIYA NI SHAY SRKARI PRIPTR SATHE SRPUN MAHITI.
     MITRO VDHU MAHITI MATE AME FORM KYA BHARSO ANE KYA DOCUMENTS NI JRURR PDSE TE JANVA MATE VIDEO JOVO VIDEO JOVA MATE NICHENI LINK PAR CLICK KARO 👉 🌹🌹CLICK HER To VIDEO

MITRO GUJRAT NA BDHA SMACHARO JUO LIVE NEWS JOVA MATE HELO APP JAINE SERCH KARO 👉 🌹 ALL SINGER FAN NEWS AND FLOW KRO AND LIKE KRO.

Post a Comment

0 Comments